รายละเอียด Package

Preview Set ชุดพรีวิว                                              คือแบบเพื่อนำไปประกอบการประมาณการคร่าวๆ หรือการประกอบเพื่อกู้ยื่นธนาคารไม่สามารถ

    นำไปขออนุญาตก่อสร้างหรือก่อสร้างจริงได้  เนื่องจากไม่มีรายละเอียดเพียงพอ 

ประกอบด้วย                                                                  1. แบบแปลนทุกชั้น แปลนหลังคา รูปด้าน 4 ด้าน จำนวน 1 ชุด

                               2. แบบรายการวัสดุ

Single Set ชุดประหยัด                                           คือ แบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดครบ เพียงพอที่จะนำไปขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

              หรือก่อสร้างจริง

ประกอบด้วย                                                                 1. แบบก่อสร้างจำนวน 1 ชุด

              2. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด

              3. ตัวอย่างสัญญารับเหมาก่อสร้าง 1 ชุด

Construction Prompt set                                คือ แบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดและจำนวนครบชุดเพียงพอที่นำไปขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ  

ประกอบด้วย                                                                1. แบบก่อสร้างจำนวน 5 ชุด

             2. รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด

             3. ตัวอย่างสัญญารับเหมาก่อสร้าง 1 ชุด

 

หมายเหตุ               ***หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนผังบริเวณ หรือใส่ชื่อที่อยู่ในแบบ กรุณาแจ้งทางทีมงานและรบกวนลูกค้าจัดส่งสำเนาโฉนดที่ดินเท่าฉบับจริงเพื่อให้แผนกวิศวกรลงผังบริเวณ***