เงื่อนไขบริการปรับแบบบ้านฟรี

1. ต้องปรับจากแบบบ้านของ www.meeconcept.com

2. ปรับแบบบ้านฟรีได้ 2 ครั้ง เมื่อเริ่มมีการทำสัญญาจ้างงาน

    (หากต้องการปรับแบบเกิน 2 ครั้ง ทางทีมงานขอคิดค่าบริการเพิ่มตามความเหมาะสม)

3. พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 30 ตารางเมตร

    (หากพื้นที่เกิน ทางทีมงานขอคิดค่าบริการเพิ่มตามความเหมาะสม)

4. การปรับแบบบ้านฟรี ไม่รวมถึงการปรับเปลี่ยนสไตล์บ้าน

    (หากต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์บ้าน ทางทีมงานขอคิดค่าบริการเพิ่มตามความเหมาะสม)

5. ทางทีมงานจะประเมินความเป็นไปได้ ของการปรับแบบบ้านให้ทราบก่อน